Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Ядро на системата

Основни модули, формиращи ядрото на ISI Broker, са: Субекти, Обекти, БСО и Полици. Те се доразвиват от допълнителни модули, които добавят нови функционалности към ядрото.

Фигура 1 – Ядро на ISI Broker [допълнителна информация]

Основни компоненти

  • Субекти - включва всички контрагенти, с които брокера има отношения. Това са застрахователни компании, агенти, клиенти, персонал, доставчици, финансови институции, държавни организации и др. Системата позволява поддържането на уникални данни, данни за контакт, адреси, маркетингова информация, произволно структурирани бележки и други детайли за контрагентите. Последните могат да бъдат обект на търсене по произволна комбинация от критерии, в т.ч. свободен текст. След като контрагента бъде намерен, въведените данни за него могат да бъдат прегледани и при необходимост редактирани с натрупване история на промените. Това е първичният компонент на системата. На фигурата по-горе е показано разположението му спрямо другите два. В общия случай в система се въвеждат субекти, които влизат в отношение спрямо бланките и полиците, в качеството на издатели, преносители или притежатели. Това не изключва възможността да се въвеждат и други субекти. повече »
  • Обекти - включва всички възможни обекти по застраховането. Това са ППС-та, апартаменти, къщи, летателни апарати и др. Всички необходими данни за обекта на застраховането могат да бъдат добавяни и структурирани в удобен за работа вид. Последните могат да бъдат обект на търсене по произволна комбинация от критерии. След като обекта бъде намерен, въведените данни за него могат да бъдат прегледани и при необходимост редактирани. В общия случай в система се въвеждат обекти, които влизат в отношение спрямо субектите и полиците. повече »
  • БСО - бланките под строга отчетност се ценни книги, чието движение се следи прецизно. Модула позволява въвеждане на множество формуляри за полици, стикери, сертификати и други произволно дефинирани ценни книги, които се асоциират с издателя и преносителя. На по-късен етап статуса на множество бланки може да бъде променен или да се смени техният преносител в случай, че се отстъпват на друг офис или агент. повече »
  • Полици – включва формуляри за полици, на които е сключен застрахователен договор. За бланките от тип полица, които са използвани, се дефинират допълнителни операции, които включват добавяне на характерни за застрахователния договор атрибути: застрахователна сума, премия, комисионни, отстъпки, падежи, стикери, разписки, обекти, покрития и др. По всяка вноска от полицата могат да се отбелязват задълженията между участниците - да се следи дали е платена вноската на застрахователя, дали последният е платил комисионата на брокера, дали е платена комисионна на агента и дали клиента е на направил плащане по дължимата вноска. повече »

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.