Информационна система за

Застрахователен брокер

 

Условия за ползване

Осъществявайки достъп до уеб страниците на "АЛТУС ЕООД" (за краткост по-долу АВТОРА), Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на АВТОРА освен в случаите, когато това не противоречи на изложените по-долу условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на АВТОРА на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на АВТОРА за това.

Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този уебсайт и неговото съдържание е публикувано за Ваше удобство. АВТОРА не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. АВТОРА си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, включваща, но не ограничена до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, точността, надеждността или съдържанието на тези страници. АВТОРА не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази услуга, дори ако АВТОРА е бил предупреден за вероятността за такива вреди.

С цел да улесни достъпа Ви, АВТОРА може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че АВТОРА няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на АВТОРА, не предполага, че АВТОРА одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страниците, Вие приемате следните условия: а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, преди да изпратите материалите; в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - АВТОРА може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност; г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на АВТОРА или на третата страна - собственик.

 

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.