Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Основни справки

 • Падежи - Справка "Падежи" извежда информация за всички падежи по полици за избран период. Резултатите от нея могат да служат за предприемане на действия по събирането на вноските. Множеството входни параметри на справката позволяват да се извеждат резултати и за други цели - например клиенти, за които брокера е платил вноската в ЗК без последните да са се издължили.
 • Полици за подновяване - Справка "Полици за подновяване" извежда информация за всички полици, чийто крайна дата изтича в предварително зададен времеви период. Резултатите от нея могат да послужат за предприемане на действия спрямо клиента във връзка с подновяването на полицата.
 • Полици за прекратяване - Справка "Полици за прекратяване" извежда информация за всички полици, чийто гратисен период Х изтича във времеви интервал от M и N дни. Допълнителен критерий, който може да се зададе е застрахователна компания.
 • Резултат по полици - Справка "Резултат по полици" показва нетния резултат на участниците по всяка издадена полица за посочен период от време. Полетата, задаващи входните параметри на справката позволяват тя да се използва за извеждане на резултати по застрахователни компании, агенти, клиенти, продукти и пр.
 • Резултат по офиси - Справката е подобна на Справка „Резултат по полици”, но освен избрания офис включва и неговите подчинени агенти/офиси.
 • Резултат по разписки - Поради възможността да се въвеждат разписки (сметки) по полици, които не се съдържат в системата съществува необходимост да се следи тяхната събираемост и реализиран приход. В справката не се включват разписки, които са свързани автоматично с полици от системата.
 • Приходи от комисионни - Справка "Приходи от комисионни" извежда информация относно вземанията на брокера от ЗК. Тя е в категория функционални справки, тъй като позволява отбелязване на вземанията като погасени посредством използването на функционален бутон.
 • Разходи за комисионни - Справка "Разходи за комисионни" е функционална справка, която извежда информация за задълженията на брокера спрямо неговите агенти. Множеството входящи параметри за стартиране на справката позволяват тя да бъде използвана за анализ на дейността на застрахователните агенти.
 • Електронен дневник на застрахователен брокер - съставен е по образец съгласно чл.50 от Търговския закон за сключените в резултат на дейността на брокера застрахователни и презастрахователни договори. За повече информация посетете уебсайта на Комисията за финансов надзор: fsc.bg
 • Отчет на застрахователен брокер - Отчет на застрахователен брокер по чл. 162, ал. 3 от КЗ. За допълнителна информация посетете уебсайта на Комисията за финансов надзор: fsc.bg

Разпечатване на документи

С цел улесняване оперативната дейност на застрахователния брокер от системата могат да се разпечатват редица документи:

 • Печат върху химизирани формуляри - застрахователните компании предоставят различни бланки на полици. След конфигуриране на даден продукт, системата автоматично отпечатва информацията на определените позиции.
 • Приемо-предавателен протокол - при предаване на БСО системата предоставя възможност за отпечатване на протокол, чийто реквизити зависят от конфигурацията при съответния клиент.
 • Сертификат зелена карта - системата автоматично попълва всички полета по зелената карта на латиница, след което шаблонът следва да бъде разпечатан три последователни пъти.

Допълнителни справки

Широкият обхват от входящи параметри за стартиране на основните справки предоставя възможност да се извличат данни в подходящ формат за други цели. По-долу следва кратко описание на производните справки:

 • Очаквани постъпления - справката е производна от Справка "Полици за подновяване", тъй като показва постъпленията, които произтичат от подновяване на изтичащите полици при непроменени условия.
 • Пропуснати приходи - справката е производна на Справка "Полици за прекратяване" и показва информация каква част от записания премиен приход би/е останал нереализиран при прекратяване на полиците поради неплащане на вноска. Справката може да бъде направена по компании, агенти, категории застраховане, вид продукт, за бъдещ и изминал период.
 • Дневен отчет от дейността - справката е производна от Справка "Резултат по полици" и Справка "Приходи от комисионни", тъй като могат да бъдат извлечени данни за период от един ден.
 • Уведомителни писма до ЗК - произтича от Справка "Приходи от комисионни", чийто входни параметри позволяват отпечатването на списък от новосключени полици и събрани вноски, който да бъде приложен към уведомително писмо към ЗК.
 • Разчетни отношения - справките "Приходи от комисионни" и "Разходи за комисионни" позволяват да се следят бъдещи, настоящи и минали разчетни отношения свързани с начислените комисионни по застрахователни полици.
 • Анализ на дейността на агентите - производна от Справка "Разходи за комисионни". Позволява да се следи приноса на застрахователните агенти.
 • Анализ по ЗК и продукти - произтича от Справка "Приходи от комисионни".
 • Оборот на застрахователния брокер - дневен оборот и оборот за дефиниран период могат да се следят от Справка "Приходи от комисионни", тъй като тя извежда информация както за полагаемата комисионна, така и за събраните премии по вноски.

Подход при изработване на справки

Екипът на "АЛТУС" ЕООД се състои от утвърдени специалисти в областта на разработването на програмни продукти. Ние разполагаме със солидни познания относно необходимото информационно обслужване на застрахователите брокери. При изработване на справки се стремим те да бъдат максимално полезни и адаптивни. Стремим се да покрием изцяло изискванията на нашите клиенти и да добавим максимална полезност на справките по отношение на параметри за стартиране, подбор на изходни величини, сортиране, печат и експорт към обработващи програми (Word, Excel, OpenOffice).

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.