Застрахователен софтуер за брокери

ISI Broker [Information System for Insurance Broker] е специализирана информационна система, която задоволява потребността на застрахователния брокер от класифицирани данни. Софтуерът позволява бързо и лесно въвеждане на информация в единна база данни и извличане в подходящ формат за отчетност, контрол и вземане на решения. Правилното структуриране на данните в системата позволява те да бъдат представени в многообразни справки и отчети.

Защо да продължите напред... с ISI Broker

 • С ISI Broker се работи бързо и лесно;
 • Продуктът е внедрен при над тридесет застрахователни брокера;
 • 10 години опит на българския пазар;
 • Не извършваме застрахователно посредничество;
 • Прилагаме индивидуален подход към всеки клиент;
 • Познаваме отлично предметната област и развиваме продукта съобразно нуждите на пазара;
 • Използваме софтуерен процес за разработка, тестване и контрол на качеството, които издържат изпитанието на времето;
 • Вашият успех е важен за нас!

Предимства

ISI Broker допринася за разширяване на Вашия бизнес и улеснява идентифицарането на ценните клиенти. Използването на продукта намалява разходите за администриране на нарастващата по обем информация и по този начин освобождава ресурс за фокусиране върху Вашите клиенти. Системата позволява да се правят анализи на ниво персонал, агент, офис, застрахователна компания, тип застраховане, продукт както и произволна комбинация от тях. Информацията за дейността на застрахователния брокер е по-достъпна от всякога и последствията са ясни:

 • по-добра информираност за бизнеса
 • по-лесно вземане на управленски и оперативни решения
 • адекватна и бърза реакция в интензивно променяща се среда

Системата се характеризира с висока сигурност на данните в резултат прецизното настройване на нивата на достъп и механизмите за автентикация, и авторизация. ISI Broker e решение, което позволява да бъде обхваната цялостната дейност, включително на брокери с голяма мрежа от офиси и служители.

Ядро на системата

Основни модули, формиращи ядрото на ISI Broker, са: Субекти, Обекти, БСО и Полици. Те се доразвиват от допълнителни модули, които добавят нови функционалности към ядрото.

Фигура 1 – Ядро на ISI Broker [допълнителна информация]

Основни компоненти

 • Субекти - включва всички контрагенти, с които брокера има отношения. Това са застрахователни компании, агенти, клиенти, персонал, доставчици, финансови институции, държавни организации и др. Системата позволява поддържането на уникални данни, данни за контакт, адреси, маркетингова информация, произволно структурирани бележки и други детайли за контрагентите. Последните могат да бъдат обект на търсене по произволна комбинация от критерии, в т.ч. свободен текст. След като контрагента бъде намерен, въведените данни за него могат да бъдат прегледани и при необходимост редактирани с натрупване история на промените. Това е първичният компонент на системата. На фигурата по-горе е показано разположението му спрямо другите два. В общия случай в система се въвеждат субекти, които влизат в отношение спрямо бланките и полиците, в качеството на издатели, преносители или притежатели. Това не изключва възможността да се въвеждат и други субекти. повече »
 • Обекти - включва всички възможни обекти по застраховането. Това са ППС-та, апартаменти, къщи, летателни апарати и др. Всички необходими данни за обекта на застраховането могат да бъдат добавяни и структурирани в удобен за работа вид. Последните могат да бъдат обект на търсене по произволна комбинация от критерии. След като обекта бъде намерен, въведените данни за него могат да бъдат прегледани и при необходимост редактирани. В общия случай в система се въвеждат обекти, които влизат в отношение спрямо субектите и полиците. повече »
 • БСО - бланките под строга отчетност се ценни книги, чието движение се следи прецизно. Модула позволява въвеждане на множество формуляри за полици, стикери, сертификати и други произволно дефинирани ценни книги, които се асоциират с издателя и преносителя. На по-късен етап статуса на множество бланки може да бъде променен или да се смени техният преносител в случай, че се отстъпват на друг офис или агент. повече »
 • Полици – включва формуляри за полици, на които е сключен застрахователен договор. За бланките от тип полица, които са използвани, се дефинират допълнителни операции, които включват добавяне на характерни за застрахователния договор атрибути: застрахователна сума, премия, комисионни, отстъпки, падежи, стикери, разписки, обекти, покрития и др. По всяка вноска от полицата могат да се отбелязват задълженията между участниците - да се следи дали е платена вноската на застрахователя, дали последният е платил комисионата на брокера, дали е платена комисионна на агента и дали клиента е на направил плащане по дължимата вноска. повече »

Модули на ISI Broker

Компонентите на ISI Broker покриват всички типични за застрахователния брокер дейности. Според специфичните нужди на нашите клиенти се разширяват съществуващи функционалности или се добавят нови. Нашата цел е софтуерът да се развие и приспособи с изискванията на всеки клиент, така че да се избегнат или сведат до минимум допълнителни дейности по съхраняване на информация и изготвянето на отчети в текстообработващи програми и/или електронни таблици. Повече за предимствата на системата можете да прочетете тук.

Фигура 2 – Компоненти на ISI Broker

Схема на модулите

 • Субекти - основната информация за модул Субекти можете да намерите тук. За да се въведе субект в системата е необходимо да се потърси дали вече не съществува в базата данни. В зависимост от зададените критерии се извеждат един или няколко резултата, или се появява бутон позволяващ запис. При намиране на един субект, той се извежда директно в режим на преглед. В този момент стават достъпни бутони за редакция, преглед на история, сключени/издадени полици, комисионни/отстъпки и др. В случай, че бъдат открити много съвпадения, те се показват в таблица за избор. Препоръчително е да се търси по минимален брой критерии, тъй като комбинирането им води до стесняване на резултатите. Системата пази история за всички промени и ако по невнимание се заличи важна информация, предишното състояние може да бъде възстановено с минимални усилия. « назад
 • Обекти - основната информация за модул Обекти можете да намерите тук. Въвеждането на обект може да бъде направено след създаването на полица или след намирането на субект. Позволява въвеждането на специфична информация, като регистрационен номер, шаси, адрес, марка, модел и др. « назад
 • Преференции - включва информация за комисионните и отстъпките на субектите спрямо застрахователния брокер. Въвеждането на информация за различен тип субекти има различно значение. Когато се въвеждат комисионни за застрахователни компании се имат предвид такива, които се полагат на застрахователния брокер по различни продукти и/или продуктови категории. При въвеждане на комисионни за агенти се има предвид процент, който се отстъпва на агента в зависимост от ЗК и/или продукта. Въвеждането на преференции за клиенти от своя страна има значение на отстъпка за сметка на комисионната на брокера. Въведените данни могат да бъдат изведени и автоматично взети под внимание при издаване на полица. При извличането на процент комисион/отстъпка винаги се взима най-специфично въведеният за продукта и субекта.
 • БСО - информация за БСО можете да намерите тук. Промяната на множество бланки с една операция може да бъде употребена не само за смяна на статуса или преносителя. Възможно е също така, когато даден клиент сключва множество полици със сходни данни, те да се въведат и да се направи промяна върху множеството. След това, при преобразуването на бланката в полица (една по една) се избягва повторно въвеждане на едни и същи данни (например самия клиент). « назад
 • Полици - вече разгледахме основните характеристики на модул Полици тук. Екранът за въвеждане на полици може да бъде използван за изчисляване на застрахователна премия, посредством поетапно прилагане на завишения и отстъпки. Възможно е също да бъде завишена първата вноска, за сметка на останалите. Както при субекта, така и при бланките е възможно да се следи какви изменения са правени в миналото. Корекции по полица обаче са възможни само ако не са правени плащания по нея. Асоциирането на полицата със стикери, разписки и други документи прави двустранна връзка между тях в системата. Съществува възможност за въвеждане на бележки по всяка полица (респ. бланка), по които след това да бъде осъществено търсене. « назад
 • Детайли - позволява въвеждане на структурирана информация от произволен тип по всяка сключена полица. Това може да бъде описание на застрахованото имущество, покрития, щети или произволно дефинирани детайли. Такава информация би могла да се въведе и под форма на бележка, но с ограничена дължина и без унифициран вид (метаданни).
 • Търсене - без този модул работата със системата не би бил възможен, тъй като за да се промени съществуващ обект в системата, той трябва първо да бъде намерен. Голямото разнообразие от входни параметри спомага лесното намиране на търсените субекти, обекти, полици, детайли.
 • Справки - видовете справки са разгледани подробно тук. Те се характеризират с по-прецизно регулиране на сигурността и нивата на достъп. Предоставя се възможност за подбор върху изходните колони и контрол върху сортирането на резултатите. повече »
 • Номенклатури - системен модул, който позволява да се разширяват съществуващите списъци в системата.
 • Конфигурации - посредством използването на този модул системата се адаптира към специфичните нужди при инсталирането или в последствие при промени във външната среда - нови застрахователи, нови продукти, нови детайли и пр.
 • Потребители - позволява фино регулиране на достъпа до различните функционалности на системата.

Основен процес в ISI Broker

След като вече разгледахме компонентите на системата следва да проследим процеса, който ги обвързва. Разбирането на взаимовръзките между отделните компоненти на ISI Broker помага за по-лесно възприемане същността на информационната система.

Фигура 3 – Основен процес

Основен процес в CRM системата

I. Настойване на системата

Преди започване работа с ISI Broker, той следва да бъде конфигуриран прецизно спрямо нуждите на клиента. Това включва създаване на сметки за потребителите, настройка на нивата на достъп, добавяне на номенклатури и конфигурации. Освен при внедряването, софтуера може да бъде конфигуриран и впоследствие с цел запазване на адекватността му във връзка с промените във външната среда.

II. Въвеждане на субекти и БСО

При работа със системата първо се въвеждат субектите, после бланките под строга отчетност. На схемата е показано, че връзката Застрахователи - БСО е едностранна. Това означава, че при въвеждането на множество БСО се посочва застрахователната компания, от която са получени и тя не може да бъде променяна. Връзките БСО - Офис и БСО - Агент са двустранни, тъй като подмножества на регистрираните в системата ценни книги биха могли да сменят преносителя си.

III. Скючване на застрахователни полици

При сключване на застрахователен договор бланката променя статуса си от нова в използвана и се вписват всички данни (застрахована сума, премия, комисионни, вноски, дати и др.) от полицата. От съществуващите субекти се посочват клиент и застрахован. Правилното конфигуриране на детайли позволява да се въвежда всякаква допълнителна информация в структуриран вид (обекти, покрития, лимити, щети, клаузи и др.). Въвеждат се прилежащи документи - удостоверяващи плащане (вносни бележки) и/или сертификати (стикери "Гражданска отговорност" на автомобилистите).

IV. Справки, отчети, протоколи

На база съществуващата информация в ISI Broker могат да се правят извлечения от различен вид. Актуален списък на съществуващите справки можете да намерите тук. В зависимост от специфичните нужди на нашите клиенти изработваме и нови специализирани отчети.

Основни справки

 • Падежи - Справка "Падежи" извежда информация за всички падежи по полици за избран период. Резултатите от нея могат да служат за предприемане на действия по събирането на вноските. Множеството входни параметри на справката позволяват да се извеждат резултати и за други цели - например клиенти, за които брокера е платил вноската в ЗК без последните да са се издължили.
 • Полици за подновяване - Справка "Полици за подновяване" извежда информация за всички полици, чийто крайна дата изтича в предварително зададен времеви период. Резултатите от нея могат да послужат за предприемане на действия спрямо клиента във връзка с подновяването на полицата.
 • Полици за прекратяване - Справка "Полици за прекратяване" извежда информация за всички полици, чийто гратисен период Х изтича във времеви интервал от M и N дни. Допълнителен критерий, който може да се зададе е застрахователна компания.
 • Резултат по полици - Справка "Резултат по полици" показва нетния резултат на участниците по всяка издадена полица за посочен период от време. Полетата, задаващи входните параметри на справката позволяват тя да се използва за извеждане на резултати по застрахователни компании, агенти, клиенти, продукти и пр.
 • Резултат по офиси - Справката е подобна на Справка „Резултат по полици”, но освен избрания офис включва и неговите подчинени агенти/офиси.
 • Резултат по разписки - Поради възможността да се въвеждат разписки (сметки) по полици, които не се съдържат в системата съществува необходимост да се следи тяхната събираемост и реализиран приход. В справката не се включват разписки, които са свързани автоматично с полици от системата.
 • Приходи от комисионни - Справка "Приходи от комисионни" извежда информация относно вземанията на брокера от ЗК. Тя е в категория функционални справки, тъй като позволява отбелязване на вземанията като погасени посредством използването на функционален бутон.
 • Разходи за комисионни - Справка "Разходи за комисионни" е функционална справка, която извежда информация за задълженията на брокера спрямо неговите агенти. Множеството входящи параметри за стартиране на справката позволяват тя да бъде използвана за анализ на дейността на застрахователните агенти.
 • Електронен дневник на застрахователен брокер - съставен е по образец съгласно чл.50 от Търговския закон за сключените в резултат на дейността на брокера застрахователни и презастрахователни договори. За повече информация посетете уебсайта на Комисията за финансов надзор: fsc.bg
 • Отчет на застрахователен брокер - Отчет на застрахователен брокер по чл. 162, ал. 3 от КЗ. За допълнителна информация посетете уебсайта на Комисията за финансов надзор: fsc.bg

Разпечатване на документи

С цел улесняване оперативната дейност на застрахователния брокер от системата могат да се разпечатват редица документи:

 • Печат върху химизирани формуляри - застрахователните компании предоставят различни бланки на полици. След конфигуриране на даден продукт, системата автоматично отпечатва информацията на определените позиции.
 • Приемо-предавателен протокол - при предаване на БСО системата предоставя възможност за отпечатване на протокол, чийто реквизити зависят от конфигурацията при съответния клиент.
 • Сертификат зелена карта - системата автоматично попълва всички полета по зелената карта на латиница, след което шаблонът следва да бъде разпечатан три последователни пъти.

Допълнителни справки

Широкият обхват от входящи параметри за стартиране на основните справки предоставя възможност да се извличат данни в подходящ формат за други цели. По-долу следва кратко описание на производните справки:

 • Очаквани постъпления - справката е производна от Справка "Полици за подновяване", тъй като показва постъпленията, които произтичат от подновяване на изтичащите полици при непроменени условия.
 • Пропуснати приходи - справката е производна на Справка "Полици за прекратяване" и показва информация каква част от записания премиен приход би/е останал нереализиран при прекратяване на полиците поради неплащане на вноска. Справката може да бъде направена по компании, агенти, категории застраховане, вид продукт, за бъдещ и изминал период.
 • Дневен отчет от дейността - справката е производна от Справка "Резултат по полици" и Справка "Приходи от комисионни", тъй като могат да бъдат извлечени данни за период от един ден.
 • Уведомителни писма до ЗК - произтича от Справка "Приходи от комисионни", чийто входни параметри позволяват отпечатването на списък от новосключени полици и събрани вноски, който да бъде приложен към уведомително писмо към ЗК.
 • Разчетни отношения - справките "Приходи от комисионни" и "Разходи за комисионни" позволяват да се следят бъдещи, настоящи и минали разчетни отношения свързани с начислените комисионни по застрахователни полици.
 • Анализ на дейността на агентите - производна от Справка "Разходи за комисионни". Позволява да се следи приноса на застрахователните агенти.
 • Анализ по ЗК и продукти - произтича от Справка "Приходи от комисионни".
 • Оборот на застрахователния брокер - дневен оборот и оборот за дефиниран период могат да се следят от Справка "Приходи от комисионни", тъй като тя извежда информация както за полагаемата комисионна, така и за събраните премии по вноски.

Подход при изработване на справки

Екипът на "АЛТУС" ЕООД се състои от утвърдени специалисти в областта на разработването на програмни продукти. Ние разполагаме със солидни познания относно необходимото информационно обслужване на застрахователите брокери. При изработване на справки се стремим те да бъдат максимално полезни и адаптивни. Стремим се да покрием изцяло изискванията на нашите клиенти и да добавим максимална полезност на справките по отношение на параметри за стартиране, подбор на изходни величини, сортиране, печат и експорт към обработващи програми (Word, Excel, OpenOffice).

Често задавани въпроси

Продукта поддържа ли дневника, който се изисква от Комисията за Финансов Надзор?
Възможно ли е да се прави 6-месечен отчет към Застрахователен надзор?
Може ли да се работи през Интернет със системата?
Можем ли да предоставим достъп на други офиси?
Защитени ли са данните от неоторизиран достъп?
Какво се случва ако се повреди компютърът, на който е инсталиран софтуера?
Какви застрахователни продукти поддържа системата?
Можем ли да отпечатваме въведените застрахователните полици?
В системата могат ли да се въвеждат валутни клаузи, добавъци и щети?
Има ли дефинирани нива на достъп?
Пази ли се история за въведените данни?
Възможно ли е да изпращаме информация към застрахователните компании?
Възможен ли е експорт към други програми?
Можем ли да съхраняваме снимки и сканирани документи?
Възможно ли е да следим движението на бланките под строга отчетност?
Колко бързо се издава полица?
В случай на законодателни промени програмата адаптира ли се към тях?
От кога съществува продукта?
Кои други брокери са Ваши клиенти?
Колко време е необходимо за обучение на персонала?
Колко струва ISI Broker?
Необходимо ли е да закупуваме друг софтуер освен ISI Broker?
Каква е Вашата визия за ISI Broker?


Продукта поддържа ли дневника, който се изисква от Комисията за Финансов Надзор?
Да. ISI Broker извежда електронен дневник по чл.50 от Търговския закон за сключените в резултат на дейността на брокера застрахователни договори, който е утвърден със Заповед №61/02.02.2004 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор. В него се съдържат договорите, сключени между застрахователя и застрахованото лице, с посредничеството на брокера, както и неговата комисионна. « начало

Възможно ли е да се прави 6-месечен отчет към Застрахователен надзор?
Да. ISI Broker извежда отчета на застрахователен брокер по чл.162, ал.3 от КЗ, който е утвърден със Заповед №162/18.08.2006 г. Отчета може да се прави както по застрахователни компании, така и общо за цялата дейност на брокера. Освен това е възможно да се стартира за произволен период от време, а не само за 6 месеца. « начало

Може ли да се работи през Интернет със системата?
Да. ISI Broker е уеб базирано приложение и можете да го достъпвате от произволно място. « начало

Можем ли да предоставим достъп на други офиси/агенти в страната?
Да. С програмата могат да работят произволен брой потребители независимо къде се намират. В допълнение се поддържа йерархична структура от офиси/агенти, така че справките да показват информация за избран брой поднива. « начало

Защитени ли са данните от неоторизиран достъп?
Абсолютно! Достъп до застрахователния софтуер имат само потребителите, на които Вие сте предоставили достъп. « начало

Какво се случва ако се повреди компютърът, на който е инсталиран софтуера?
Можете да запазите всичката информация в архивно копие на базата данни. То се прави автоматично всеки ден, а Вие се грижите за запазването на негово копие върху друг носител. В случай на неблагоприятно събитие, програмата се инсталира отново, а последният архив, който сте запазили, се възстановява за минути. « начало

Какви застрахователни продукти поддържа системата?
Всички. Освен това могат да се добавят и конфигурират нови продукти. « начало

Можем ли да отпечатваме въведените застрахователните полици?
Да. В програмата съществува набор от полици, които са готови за отпечатване върху химизирани бланки в т.ч. отпечатване на Зелена карта. По този начин се избягва въвеждане в програмата и писане на ръка « начало

В системата могат ли да се въвеждат валутни клаузи, добавъци и щети?
Да. Освен това може да се конфигурират по произволен начин от потребителя. « начало

Има ли дефинирани нива на достъп?
Да. Има няколко нива на достъп в програмата. Например само потребителите с администраторски права имат достъп до системния модул за конфигуриране на системата. Само мениджърите могат да пускат справки засягащи финансовия резултат от дейността на брокера и т.н. « начало

Пази ли се история за въведените данни? Възможно ли е да се загуби информация?
Системата пази информация за всички промени, които са извършени от служителите. Невъзможно е да се изтрият данни от недоброжелателни потребители. Програмата извежда статистики, които позволяват бърз и лесен достъп до полезна информация относно използването на продукта. « начало

Възможно ли е да изпращаме информация към застрахователните компании?
Да. Ако никой от съществуващите формати не Ви върши работа, може да уточним нов и да бъде добавен. « начало

Възможен ли е експорт към други програми?
Да. Възможен е експорт към всякакви програми. « начало

Можем ли да съхраняваме снимки и сканирани документи?
Да. Можете бързо и лесно да прикрепяте неограничен брой изображения към всяка полица. « начало

Възможно ли е да следим движението на бланките под строга отчетност?
Да. Системата пази пълна информация за движението на бланките и предлага възможност за разпечатване на Приемо-предавателен протокол. « начало

Колко бързо се издава полица?
Програмата е оптимизирана максимално, така че опитен оператор може да въведе и отпечата полица за по малко от 3 минути. Използва се автоматично разсрочване на полицата според броя на зададените падежи. Автоматично се изчислява и сумата на всяка вноска. « начало

В случай на законодателни промени програмата адаптира ли се към тях?
Да. ISI Broker е проектиран и изработен така, че да може лесно да се приспособява към новите изисквания, а също и към Вашите конкретни нужди. « начало

От кога съществува продукта?
Първата инсталация на ISI Broker Версия 1.00 е въведена в експлоатация при наш клиент на 3 юни 2006 г. От тогава до днес софтуера претърпя множество подобрения и текущата версия е 2.00.032. « начало

Кои други брокери са Ваши клиенти?
Не можем да си позволим разкриване на такава информация, но можем да се похвалим с над тридесет успешни инсталации на продукта в цялата страна. « начало

Колко време е необходимо за внедряването на продукта?
ISI Broker се инсталира и конфигурира безплатно във Вашия офис за по-малко от един час. Единственото изискване е да разполагате с компютър, който отговаря на системните изисквания, които са посочени тук. « начало

Колко време е необходимо за обучение на персонала?
Основните функционалности се усвояват изключително лесно от всички потребители независимо от тяхното ниво. Непосредствено след инсталацията провеждаме обучение за въвеждането на субекти, бланки, полици и стартиране на справки. За цялостно усвояване на продукта е необходимо внимателно запознаване с Ръководството на потребителя, около седмица интензивна работа и поддържане на комуникация с нас, при възникване на трудности. « начало

Колко струва ISI Broker?
За информация по ценообразуването се свържете с нас. Обещаваме Ви, най-доброто съотношение цена-качество! « начало

Необходимо ли е да закупуваме друг софтуер освен ISI Broker?
За да работите с програмата е достатъчно да имате в офиса си един компютър с Windows. Всички останали потребители могат да работят под произволна операционна система. « начало

Каква е Вашата визия за ISI Broker?
Нашата цел е ISI Broker да задоволява всички нужди на застрахователния брокер, независимо дали е стартиращ или с дългогодишен опит. Стремим се да обхванем възможно по-голям дял от пазара, защото знаем че това е начинът, по който системата ще се развива още по-бързо. « начало

Системни изисквания

ISI Broker e сървърно базирано приложение, което се достъпва през уеб браузър от произволна операционна система. Изискването спрямо клиентските компютри е минимално - операционна система с инсталиран уеб браузър и позволен JavaScript.

Изискванията относно сървъра/сървърите се определят от софтуера, който следва да се инсталира преди инсталирането на системата. В случаите, когато приложението се прави достъпно за компютри извън офиса, от съображения за сигурност, препоръчваме на нашите клиенти да се използват две различни машини - една за сървъра на бази данни и една за уеб сървъра. Тук ще се спрем на стандартната инсталация, която предполага използване на системата в рамките на един офис:

Таблица 1 – Системни изисквания за сървъра

Хардуерни изисквания
  Минимални Препоръчителни
Процесор 1 GHz Pentium III-съвместим > 2 гигахерца (GHz)
Памет 1 гигабайт (GB) > 4 гигабайта (GB)
Твърд диск 3 гигабайта (GB) > 6 гигабайта (GB)
Записващо у-во Компакт дисково (CD-RW или DVD-RW) USB Flash
Монитор Super VGA (1024x768)
Други мрежова карта, мишка и клавиатура
Софтуерни изисквания
Операционна с-ма Windows
Framework .NET Framework 3.5 SP1
База данни Microsoft SQL Server 2008 R2
Уеб сървър Microsoft Internet Infomration Services или Apache HTTP Server

От таблицата се вижда, че изискванията по отношение на хардуерната и софтуерната среда са минимални. Ще отбележим също, че софтуерът за управление на бази данни Microsoft SQL Server 2008 R2 се разпространява напълно безплатно от Microsoft. За повече информация посетете: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx. Всичко, което е необходимо да се осигури преди инсталирането на ISI Broker е компютър с лицензирана операционна система, отговорящ на минималните хардуерни изисквания.

За нас

Екипът на АЛТУС ЕООД се състои от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на информационните технологии и застраховането. Основните принципи на фирмата са индивудален подход, професионализъм, лоялност и отговорност спрямо нашите клиенти и партньори. Ние гарантираме висококачествено обслужване и конфиденциалност.


За продукта

Нашата цел е ISI Broker e да бъде утвърден като водещ продукт сред застрахователните брокери. Във връзка с това ние се стремим да задоволим всички потребности от информационно обслужване на нашите клиенти. Доброто познаване на предметната област и методологията за изработка на качествен софтуер прави поставената цел достижима. Ще се радваме ISI Broker да спомогне за осъществяването и на Вашите бизнес цели.

Контакти


АЛТУС ЕООД
адрес: 1505 София,
бул. "Ситняково" 43
моб.: 0886 725 887
skype: altus.bg
е-поща за контакт