Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Модули на ISI Broker

Компонентите на ISI Broker покриват всички типични за застрахователния брокер дейности. Според специфичните нужди на нашите клиенти се разширяват съществуващи функционалности или се добавят нови. Нашата цел е софтуерът да се развие и приспособи с изискванията на всеки клиент, така че да се избегнат или сведат до минимум допълнителни дейности по съхраняване на информация и изготвянето на отчети в текстообработващи програми и/или електронни таблици. Повече за предимствата на системата можете да прочетете тук.

Фигура 2 – Компоненти на ISI Broker

Схема на модулите

 • Субекти - основната информация за модул Субекти можете да намерите тук. За да се въведе субект в системата е необходимо да се потърси дали вече не съществува в базата данни. В зависимост от зададените критерии се извеждат един или няколко резултата, или се появява бутон позволяващ запис. При намиране на един субект, той се извежда директно в режим на преглед. В този момент стават достъпни бутони за редакция, преглед на история, сключени/издадени полици, комисионни/отстъпки и др. В случай, че бъдат открити много съвпадения, те се показват в таблица за избор. Препоръчително е да се търси по минимален брой критерии, тъй като комбинирането им води до стесняване на резултатите. Системата пази история за всички промени и ако по невнимание се заличи важна информация, предишното състояние може да бъде възстановено с минимални усилия. « назад
 • Обекти - основната информация за модул Обекти можете да намерите тук. Въвеждането на обект може да бъде направено след създаването на полица или след намирането на субект. Позволява въвеждането на специфична информация, като регистрационен номер, шаси, адрес, марка, модел и др. « назад
 • Преференции - включва информация за комисионните и отстъпките на субектите спрямо застрахователния брокер. Въвеждането на информация за различен тип субекти има различно значение. Когато се въвеждат комисионни за застрахователни компании се имат предвид такива, които се полагат на застрахователния брокер по различни продукти и/или продуктови категории. При въвеждане на комисионни за агенти се има предвид процент, който се отстъпва на агента в зависимост от ЗК и/или продукта. Въвеждането на преференции за клиенти от своя страна има значение на отстъпка за сметка на комисионната на брокера. Въведените данни могат да бъдат изведени и автоматично взети под внимание при издаване на полица. При извличането на процент комисион/отстъпка винаги се взима най-специфично въведеният за продукта и субекта.
 • БСО - информация за БСО можете да намерите тук. Промяната на множество бланки с една операция може да бъде употребена не само за смяна на статуса или преносителя. Възможно е също така, когато даден клиент сключва множество полици със сходни данни, те да се въведат и да се направи промяна върху множеството. След това, при преобразуването на бланката в полица (една по една) се избягва повторно въвеждане на едни и същи данни (например самия клиент). « назад
 • Полици - вече разгледахме основните характеристики на модул Полици тук. Екранът за въвеждане на полици може да бъде използван за изчисляване на застрахователна премия, посредством поетапно прилагане на завишения и отстъпки. Възможно е също да бъде завишена първата вноска, за сметка на останалите. Както при субекта, така и при бланките е възможно да се следи какви изменения са правени в миналото. Корекции по полица обаче са възможни само ако не са правени плащания по нея. Асоциирането на полицата със стикери, разписки и други документи прави двустранна връзка между тях в системата. Съществува възможност за въвеждане на бележки по всяка полица (респ. бланка), по които след това да бъде осъществено търсене. « назад
 • Детайли - позволява въвеждане на структурирана информация от произволен тип по всяка сключена полица. Това може да бъде описание на застрахованото имущество, покрития, щети или произволно дефинирани детайли. Такава информация би могла да се въведе и под форма на бележка, но с ограничена дължина и без унифициран вид (метаданни).
 • Търсене - без този модул работата със системата не би бил възможен, тъй като за да се промени съществуващ обект в системата, той трябва първо да бъде намерен. Голямото разнообразие от входни параметри спомага лесното намиране на търсените субекти, обекти, полици, детайли.
 • Справки - видовете справки са разгледани подробно тук. Те се характеризират с по-прецизно регулиране на сигурността и нивата на достъп. Предоставя се възможност за подбор върху изходните колони и контрол върху сортирането на резултатите. повече »
 • Номенклатури - системен модул, който позволява да се разширяват съществуващите списъци в системата.
 • Конфигурации - посредством използването на този модул системата се адаптира към специфичните нужди при инсталирането или в последствие при промени във външната среда - нови застрахователи, нови продукти, нови детайли и пр.
 • Потребители - позволява фино регулиране на достъпа до различните функционалности на системата.

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.