Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Основен процес в ISI Broker

След като вече разгледахме компонентите на системата следва да проследим процеса, който ги обвързва. Разбирането на взаимовръзките между отделните компоненти на ISI Broker помага за по-лесно възприемане същността на информационната система.

Фигура 3 – Основен процес

Основен процес в CRM системата

I. Настойване на системата

Преди започване работа с ISI Broker, той следва да бъде конфигуриран прецизно спрямо нуждите на клиента. Това включва създаване на сметки за потребителите, настройка на нивата на достъп, добавяне на номенклатури и конфигурации. Освен при внедряването, софтуера може да бъде конфигуриран и впоследствие с цел запазване на адекватността му във връзка с промените във външната среда.

II. Въвеждане на субекти и БСО

При работа със системата първо се въвеждат субектите, после бланките под строга отчетност. На схемата е показано, че връзката Застрахователи - БСО е едностранна. Това означава, че при въвеждането на множество БСО се посочва застрахователната компания, от която са получени и тя не може да бъде променяна. Връзките БСО - Офис и БСО - Агент са двустранни, тъй като подмножества на регистрираните в системата ценни книги биха могли да сменят преносителя си.

III. Скючване на застрахователни полици

При сключване на застрахователен договор бланката променя статуса си от нова в използвана и се вписват всички данни (застрахована сума, премия, комисионни, вноски, дати и др.) от полицата. От съществуващите субекти се посочват клиент и застрахован. Правилното конфигуриране на детайли позволява да се въвежда всякаква допълнителна информация в структуриран вид (обекти, покрития, лимити, щети, клаузи и др.). Въвеждат се прилежащи документи - удостоверяващи плащане (вносни бележки) и/или сертификати (стикери "Гражданска отговорност" на автомобилистите).

IV. Справки, отчети, протоколи

На база съществуващата информация в ISI Broker могат да се правят извлечения от различен вид. Актуален списък на съществуващите справки можете да намерите тук. В зависимост от специфичните нужди на нашите клиенти изработваме и нови специализирани отчети.

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.